Condicions d'ús

Convierte tu asignatura en una aventura! Fantasy Class

Avís legal i termes d'ús

Condicions de l'ús mitjançant aquest avís

Gamifica Online informa els usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal. La utilització de l'espai web de Gamifica Online i de qualsevol dels serveis que s'incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

Termes generals

Gamifica Online és una servei completament gratuït. Fent una sol·licitud, acceptes que es creï un nou subdomini en gamifica.online sense cap garantia afegida. En cap cas Gamifica Online es farà responsable de cap pèrdua d'informació o del mal funcionament de la plataforma.

Gamifica Online es reserva el dret d'accés al panell d'administració del subdomini creat per a tasques de manteniment i comprovació.

L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni el subdomini assignat, eximint a Gamifica Online de qualsevol responsabilitat. així mateix, l'usuari serà l'únic responsable de la privacitat del lloc i de les seves alumnes.

Gamifica Online es reserva el dret a revocar la concessió d'un subdomini per diferents motius: inactivitat perllongada, material no adequat, mal ús de la plataforma, etc. En aquest cas, tota la informació serà eliminada sense estar obligat a informar sobre aquest fet amb anterioritat.

 

Recollida de dades

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s'inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és Gamifica Online. així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i accepta l'enviament, autoritza expressament a Gamifica Online a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de la seva propietat les dades personals facilitades en el formulari esmentat i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents esdeveniments que s'ofereixen en aquesta pàgina web.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per això l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a Gamifica Online oa qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzades o amb dades de tercers. A través de les diferents àrees que formen part d'aquest espai web, els usuaris poden obtenir informació, realitzar consultes i participar als diferents esdeveniments que Gamifica Online ofereixi mitjançant el seu espai web.

Finalitats del tractament

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat cedits, i seran cancel·lats immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada envia les dades personals i l'adreça electrònica a Gamifica Online, autoritza expressament la utilització a efectes de comunicacions periòdiques, hi expressament les que es realitzin per correu electrònic que Gamifica Online o les entitats pertanyents a l'àmbit empresarial de Gamifica Online duguin a terme amb els usuaris, i possibles interessats, per informar-los de les notícies, esdeveniments, etc.

Al marge del que s'ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l'execució i el desenvolupament de tota activitat professional pròpia de Gamifica Onliney la gestió de l'usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d'informació sobre esdeveniments).

seguretat

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per Gamifica Online és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l'usuari mitjançant aquesta política de privacitat.

Gamifica Online ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració de les dades personals facilitades i l'accés no autoritzat a aquestes dades.

L'usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers de Gamifica Online, la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, por la vía del correo electrónico a la dirección joancliment@copernic.cat.

Cessió de dades

L'usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats descrites anteriorment, a les entitats amb les quals participa Gamifica Online. L'acceptació de l'usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Modificació d'aquesta política de privacitat

Gamifica Online es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Es Gamifica Online, introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix a l'espai web.